REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SCOOP.PL

§1 Wstęp

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia przez spółkę SCOOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - poprzez giełdę treści reklamowych scoop.pl - usług na rzecz Reklamodawców i Wydawców, polegających na przyjmowaniu do publikacji oraz zamieszczaniu Reklam na serwisach internetowych Wydawców.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Serwis – serwis dostępny na witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.scoop.pl, w ramach którego Administrator świadczy Użytkownikom usługi świadczone drogą elektroniczną, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Administrator – SCOOP Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348058, kapitał zakładowy 53.300 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118 20 21 421, REGON: 142232281.
 4. Reklama – opublikowany przez Wydawcę na Serwisie Wydawcy tekst zawierający link tekstowy, którego właściwości (URL, anchor text, data publikacji) określa Reklamodawca.
 5. Serwis Wydawcy – usługa lub zestaw usług świadczonych przez Wydawcę drogą elektroniczną, którymi zarządza wyłącznie Wydawca.
 6. Strona internetowa Wydawcy – strona internetowa, którą zarządza wyłącznie Wydawca.
 7. Reklamodawca – użytkownik Serwisu zainteresowany umieszczaniem w Serwisie Wydawcy lub na Stronie internetowej Wydawcy Reklam w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Wydawca – użytkownik Serwisu, udostępniający w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej powierzchnię reklamową na Stronach internetowych Wydawcy lub w Serwisach Wydawcy, w celu zamieszczenia na niej Reklam Reklamodawców.
 9. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Użytkownikiem może być Wydawca, Reklamodawca oraz osoby niezarejestrowane w Serwisie, przeglądające część ogólnodostępną serwisu.
 10. Zarejestrowany Użytkownik – użytkownicy będący Wydawcami, Reklamodawcami lub Wydawcami i Reklamodawcami, posiadającymi konto w Serwisie.
 11. Punkty - znaki legitymacyjne, których zakup umożliwia ich wymianę na wybrane przez Reklamodawcę usługi świadczone w Serwisie, zgodnie z aktualną ofertą, w sposób opisany w Regulaminie. Do korzystania z pakietów kodów konieczne jest posiadanie konta Reklamodawcy, a usunięcie konta Reklamodawcy powoduje utratę posiadanych pakietów Punktów.

§3 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Administratora z Wydawcami i Reklamodawcami, w zakresie umożliwienia im umieszczania Reklam Reklamodawców na Stronach internetowych Wydawców i w Serwisach Wydawców, a także zasady korzystania przez Użytkowników z usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Wydawcą w ramach Scoop może być wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, dysponująca aktywną stroną internetową (mogącą stanowić serwis Wydawcy) udostępnianą w domenie będącej przedmiotem zawartej przez Wydawcę z odpowiednim podmiotem umowy rejestracji.
 3. Wydawcą może być również osoba posiadająca prawa do domeny, jak również podmiot, któremu uprawniony udostępnił domenę do korzystania bez przyznawania prawa do domeny, a także podmiot, który na mocy zawartych umów może dysponować powierzchnią na stronach internetowych innych podmiotów.
 4. Serwis lub strona Wydawcy musi być utworzony w technice pozwalającej na jego obsługę za pomocą protokołu http lub https i dostępny dla ogółu użytkowników sieci Internet za pomocą sprzętu komputerowego i w powszechnie dostępnej charakterystyce technicznej oraz w jej standardowej konfiguracji.
 5. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§4 Podjęcie współpracy - rejestracja w Serwisie

 1. Wydawcy lub Reklamodawcy zainteresowani podjęciem współpracy w ramach usług oferowanych w Serwisie, powinni dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Rejestracja użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
  1. hasło dostępu do konta Użytkownika
  2. adres e-mail, będący również unikalnym loginem służącym do logowania w Serwisie
  3. Imię i nazwisko lub firmę Użytkownika
  4. Telefon kontaktowy Użytkownika
 5. Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji w Serwisie.
 6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
  2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych (aktualizacji danych dokonuje się w ramach konta użytkownika),
  3. zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go innym osobom.
 7. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie innym osobom swojego hasła dostępu do konta. Zarejestrowany Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
 8. Dostęp do konta Zarejestrowanego Użytkownika jest możliwy wyłącznie po dokonaniu rejestracji przez Zarejestrowanego Użytkownika. Użycie prawidłowego loginu oraz hasła dostępu jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się do wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz do konta Zarejestrowanego Użytkownika.

§5 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Wydawcy i Reklamodawcy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: kilkukrotna rejestracja użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Zarejestrowanych Użytkowników;
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Zarejestrowany Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w § 5 ust. 2 pkt 1, 2, 3 lub w § 6 ust. 13, Administrator może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Serwis nie może służyć jako narzędzie uzgodnień warunków transakcji, pomiędzy Reklamodawcą i Wydawcą.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora drogą e-mailową, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§6 Współpraca i rozliczenia z Wydawcą

 1. Wydawca zainteresowany nawiązaniem współpracy, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz założeniu konta w Serwisie, powinien złożyć dyspozycję polegającą na dodaniu Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy za pośrednictwem odpowiedniej funkcji systemu Serwisu, udostępnionej w ramach jego konta.
 2. Po złożeniu dyspozycji, o której mowa w ust. 1, Strona internetowa Wydawcy lub Serwis Wydawcy może zostać przez Administratora poddany sprawdzeniu pod kątem zgodności z wymaganiami Regulaminu, weryfikacji praw Wydawcy do dysponowania serwisem i domeną, w której Serwis Wydawcy lub Strona internetowa Wydawcy są udostępnione oraz ocenie celowości nawiązania współpracy. Serwis Wydawcy oraz Strona internetowa Wydawcy powinny być wartościowe pod kątem SEO oraz działań content marketingowych . W przypadku akceptacji dyspozycji, Administrator wysyła na wskazany podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail, informację o przyjęciu dyspozycji przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptacji jedynie prawdziwych, często aktualizowanych i wartościowych (w subiektywnej ocenie Administratora) Serwisów Wydawcy lub Stron internetowych Wydawcy. Serwisy Wydawców i Strony internetowe Wydawcy typu katalogi, presell pages nie będą rozpatrywane i akceptowane. W momencie, gdy Serwis Wydawcy lub Strona internetowa Wydawcy traci wartość ocenianą na podstawie dostępnych Administratorowi narzędzi, Administrator ma prawo do usunięcia takiego Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy z Serwisu (scoop.pl).
 4. Wydawca jest uprawniony w każdym czasie do poprawienia swoich danych, które są dostępne po zalogowaniu się na konto Użytkownika. Poprawianie danych nie może prowadzić do zmiany Wydawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo nieujawniania przyczyn odmowy przyjęcia dyspozycji.
 6. Współpraca z platformą Scoop.pl polega na odpłatnym udostępnieniu Administratorowi przez Wydawcę powierzchni na Stronach internetowych Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy, w celu umieszczenia Reklamy oraz na utrzymywaniu przez Wydawcę Serwisu Wydawcy oraz Strony internetowych Wydawcy w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamy w formie tekstów o charakterze wartościowych dla użytkownika z definiowanymi linkami będą umieszczane na Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy przez Wydawcę każdorazowo po zaakceptowaniu przez Wydawcę zgłoszenia publikacji przekazywanej przez Reklamodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 8. Wydawca ma 5 dni od daty otrzymania tekstu przez Reklamodawcę na zaakceptowanie i opublikowanie Reklam. W przypadku braku akceptacji w tym terminie zgłoszenie zostaje anulowane a po stronie Wydawcy nie powstaje jakiekolwiek roszczenie.
 9. Opublikowane przez Wydawcę Reklamy będą dostępne w sieci Internet i nie mogą być przez Wydawcę zmieniane i usuwane bez zgody lub polecenia Administratora. Wydawca zobowiązany jest do dokonywania zmian Reklam oraz ich usuwania na żądanie Administratora.
 10. Wydawcy jest udostępniany panel zarządzający, dostępny po zalogowaniu, umożliwiający Wydawcy monitoring Reklam oraz zarządzanie płatnościami w ramach Umowy o Współpracy Reklamowej.
 11. Wydawca nie może:
  1. wykorzystywać Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy podejmując działania niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do udostępnienia treści o charakterze szkodliwym jak np. wirusy komputerowe;
  2. modyfikować tekstu Reklamy bez wiedzy i zezwolenia Administratora;
  3. kontaktować się z Reklamodawcami i właścicielami stron internetowych, zamieszczającymi Reklamy za pośrednictwem Serwisu w sprawie bezpośredniej sprzedaży Reklam.
  4. emitować Reklam w sposób nieczytelny dla użytkowników lub wyszukiwarek internetowych.
  5. ujawniać nazw Reklamodawców działających w Serwisie.
 12. Wydawca odpowiada za treść zaakceptowanej przez siebie i emitowanej na Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy Reklamy.
 13. Za udostępnienie powierzchni na Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy oraz zamieszczenie na niej i utrzymywanie Reklam, Wydawca otrzyma wynagrodzenie ustalane według stawki uzgodnionej indywidualnie z Administratorem.
 14. Administrator będzie naliczał wynagrodzenie za publikację Reklamy przez Wydawcę jednorazowo w momencie akceptacji przez Reklamodawcę publikacji Reklamy w Serwisie Wydawcy lub na Stronie internetowej Wydawcy. Wynagrodzenie naliczane jest w Punktach, które zapisywane są na koncie Wydawcy. Wartość jednego Punktu wynosi 1 (jeden) zł netto. Wartości te podlegają zwiększeniu o należny podatek VAT jeżeli ma on zastosowanie dla usług świadczonych przez Wydawcę.
 15. Wydawca jest uprawniony do wypłaty wynagrodzenia na wniosek złożony Administratorowi, pod warunkiem, że wartość zgromadzonych na koncie Wydawcy w Serwisie Punktów wynosi co najmniej 100 złotych netto, przy czym:
  1. Wydawca będący zarejestrowany podatnikiem VAT wystawi na rzecz Administratora fakturę VAT na kwotę widoczną na jego koncie w Serwisie powiększoną o podatek VAT z 21 dniowym terminem płatności. Wydawca zleci wypłatę w panelu scoop.pl i załączy tu fakturę. Informujemy, że kwota widoczna w panelu jest kwotą brutto;
  2. Wydawca nie będący zarejestrowanym podatnikiem VAT wystawi na rzecz Administratora rachunek na kwotę wypłaty widoczną na jego koncie w Serwisie z 21 dniowym terminem płatności. Wydawca zleci wypłatę w panelu scoop.pl i załączy tu rachunek.
 16. Wydawca będący płatnikiem VAT zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług w ramach Scoop.
 17. W przypadku gdy Wydawca udostępnił powierzchnię reklamową i/lub opublikował Reklamy w Serwisie Wydawcy lub na Stronie internetowej Wydawcy, jest on zobowiązany dopełnić wszelkich starań aby utrzymać je w technicznej sprawności i poprawnie emitować Reklamy.
 18. W przypadku gdy Serwis Wydawcy lub Strona internetowa Wydawcy z przyczyn technicznych lub innych nie są dostępne i/lub nie emitują Reklamy Reklamodawców, Wydawca zobowiązany jest w terminie 7 dni usunąć wszelkie usterki. Jeśli w terminie, o którym mowa w zdaniu 1 nie doszło do usunięcia wszystkich usterek, Wydawca jest zobowiązany do zwrotu w ciągu 21 dni Administratorowi wynagrodzenia za opublikowane Reklamy.
 19. Wynagrodzenie Wydawcy rozliczane jest przy pomocy odpowiedniej aplikacji („konta”) umieszczonej w Serwisie. Strony dopuszczają możliwość automatycznego dokonywania wzajemnych potrąceń wierzytelności bez dodatkowego informowania się.
 20. Administrator może rozwiązać Umowę o Współpracy reklamowej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powtarzającego się umieszczania w Serwisie Wydawcy lub na Stronie internetowej Wydawcy treści naruszających prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu - w takim wypadku Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Serwisu Wydawcy oraz konta użytkownika Wydawcy w Serwisie, a Wydawca traci prawo do wynagrodzenia oraz jest zobowiązany do zwrócenia w ciągu 21 dni Administratorowi wynagrodzenie pobrane za Reklamy.
 21. W przypadku przerwania emisji Reklamy przez Wydawcę, Wydawca zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 21 dni otrzymanego wynagrodzenia Administratorowi.

§7 Współpraca z Reklamodawcami

 1. W ramach Serwisu Administrator umożliwia Reklamodawcom publikację Reklam na wybranych przez nich Stronach internetowych Wydawców lub w Serwisach Wydawców, zgodnie z określonymi przez nich preferencjami.
 2. W celu umieszczenia Reklamy na wybranej przez siebie Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy, Reklamodawca, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz założeniu konta w Serwisie, powinien złożyć wybranemu Wydawcy zgłoszenie projektu Reklamy za pośrednictwem odpowiedniej funkcji systemu Serwisu, udostępnionej w ramach jego konta. W ramach składania ww. zgłoszenia Reklamodawca określa dla każdej z Reklam preferencje w zakresie ich wyświetlania.
 3. Zaakceptowanie przez Wydawcę zgłoszenia projektu Reklamy oznacza (pod warunkiem dokonania płatności w sposób określony w ust. 4) zawarcie przez Reklamodawcę z Administratorem umowy dotyczącej umieszczenia na Stronie internetowej Wydawcy lub Serwisie Wydawcy Reklamy na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Płatność wynagrodzenia za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu odbywa się wyłącznie za pomocą Punktów nabywanych przez Reklamodawców w sposób opisany w ust. 5) i zapisanych na koncie Reklamodawcy w Serwisie. Zawarcie umowy na daną usługę możliwe jest wyłącznie, jeżeli na koncie Reklamodawcy w Serwisie zapisana jest ilość Punktów wystarczająca do zapłaty wynagrodzenia za daną usługę.
 5. Zakup Punktów jest możliwy tylko dla zarejestrowanych Reklamodawców, zalogowanych w Serwisie. Aktualna cena 1 (jednego) Punktu wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto). Aktualna cena Punktów może być w każdym czasie zmieniona. Nie dotyczy to ceny Punktów, które zostały już przez Reklamodawcę zakupione. Reklamodawca może opłacić złożoną dyspozycję zakupu Punktów:

  1. 1. za pośrednictwem operatora płatności – PayU, zgodnie z regulaminem płatności dostępnym tutaj: Regulamin PayU
  2. 2. za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Administratora nr PL 05 1050 1012 1000 0023 4718 8084.

  Punkty zostaną przypisane do konta Reklamodawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.

 6. W przypadku Reklamodawców, którzy zakupili Punkty jako konsumenci w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej również jako „Konsument”), Reklamodawca taki  ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się pod linkiem: formularz.
 7. Konsumentowi nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 8. Każdy Reklamodawca ma również prawo do odstąpienia od umowy nabycia Punktów w terminie 14 dni od daty ich nabycia, pod warunkiem jednak, że odstąpienie dotyczy wszystkich zakupionych jedną transakcją Punktów.
 9. W ramach złożenia dyspozycji użytkownik powinien podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku zgłoszenia przez użytkownika zamiaru otrzymania faktury VAT poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w po zarejestrowaniu w Serwisie ).
 10. Zwrot opłat związanych z niezaakceptowanymi Reklamami refundowany jest Reklamodawcy w przypadku odrzucenia treści Reklamy przez Wydawcę i przesyłany na konto Serwisu.
 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, naruszających dobre obyczaje, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 12. Niedopuszczalne jest umieszczenie Reklamy stanowiącej niedozwoloną reklamę bądź reklamę naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wydawcom dyspozycji usuwania Reklam naruszających ww. postanowienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 1, uiszczone przez Reklamodawcę wynagrodzenie z tytułu umieszczenia Reklam nie podlega zwrotowi. W takim przypadku konto użytkownika Reklamodawcy w Serwisie może zostać przez Administratora zablokowane. W przypadku powtarzającego się umieszczania lub prób umieszczania Reklam naruszających prawo, Administrator ma prawo usunięcia konta użytkownika Reklamodawcy w Serwisie.

§8 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za brak tej dostępności z przyczyn od niego niezależnych.
 2. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu– praw osób trzecich;
  3. szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
  5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
  6. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych), spowodowanych działaniami siły wyższej, jak również z przyczyn niezawinionych przez Administratora lub od niego niezależnych,
  7. za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają,
  8. skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań Wydawców i Reklamodawców.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień, Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Administrator dołoży należytej staranności, aby (planowane) przerwy trwały możliwie najkrócej a także by użytkownik został o nich poinformowany z wyprzedzeniem. Czasowe przerwy w świadczeniu usług nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub nienależyte wykonywania zobowiązań Administratora.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Administratora w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również kosztów sądowych oraz kosztów obsługi prawnej.
 5. Reklamodawca jest odpowiedzialny za to, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw określonych powyżej.
 6. Odpowiedzialność Administratora wobec Reklamodawcy z tytułu świadczenia usług w Serwisie ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego Administratorowi z tytułu realizacji danego zamówienia. Odpowiedzialność Administratora wobec Wydawcy z tytułu świadczenia usług w Serwisie ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego Wydawcy z tytułu zamieszczenia danej Reklamy.

§9 Polityka Prywatności

Polityka prywatności związana regulująca zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępna jest pod linkiem https://panel.scoop.pl/polityka-prywatnosci.

§10 Zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z usług Serwisu (co nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o Współpracy Reklamowej lub umowy Administratora z Reklamodawcą).
 2. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. naruszy zasady określone w § 5 ust. 2;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Administratora;
  4. nie korzystał z konta przez okres co najmniej 180 dni od daty ostatniego logowania w ramach Serwisu.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. Administrator ma prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jej pośrednictwem usług. W takim przypadku zarejestrowani użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług, rozliczeń oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na następujący adres e-mail: reklamacje@scoop.pl lub na adres: SCOOP Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
 2. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: bok@scoop.pl

§12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
  1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu.
  2. konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany regulaminu Administrator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego regulaminu na internetowych stronach serwisu.
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
 5. Jeżeli Administrator otrzyma od Zarejestrowanego Użytkownika, przed upływem terminu określonego w ust. 4, pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu warunków nowego Regulaminu, do czasu zakończenia realizacji złożonych wcześniej zamówień obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu a w pozostałym zakresie stosunki prawne pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Administratorem ulegają rozwiązaniu.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.